مهرداد حق ازلی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:   تصمیم گیری درباره استفاده از داروی مولنوپیراویر هفته آینده انجام می شود. مادران باردار اگر از نظر حیطه زمانی به زمان تزریق دُز سوم واکسن کرونا رسیدند، تزریق آن منعی ندارد و توصیه می شود که این اقدام حتما انجام شود.


مهرداد حق ازلی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

 

تصمیم گیری درباره استفاده از داروی مولنوپیراویر هفته آینده انجام می شود. مادران باردار اگر از نظر حیطه زمانی به زمان تزریق دُز سوم واکسن کرونا رسیدند، تزریق آن منعی ندارد و توصیه می شود که این اقدام حتما انجام شود.

  • نویسنده : رسا نجفی