طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: در حال حاضر وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دُز سوم افراد بالای ۶۵ سال آمادگی دارد و سایر گروه‌های سنی هم اعلام خواهد شد. با تزریق دُز سوم خیالمان از ایمنی مردم راحت می شود. برای تزریق دُز سوم، بصورت سیستماتیک اطلاع رسانی پیامکی می شود.

طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:

در حال حاضر وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دُز سوم افراد بالای ۶۵ سال آمادگی دارد و سایر گروه‌های سنی هم اعلام خواهد شد.

با تزریق دُز سوم خیالمان از ایمنی مردم راحت می شود.

برای تزریق دُز سوم، بصورت سیستماتیک اطلاع رسانی پیامکی می شود.

  • نویسنده : اسما جلیلیان