سخنگوی کاخ سفید: رئیس جمهور آمریکا که قرار است امروز برای انجام کولونوسکوپی بیهوش شود، اختیارات خود را ساعاتی به معاونش تفویض خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید:

رئیس جمهور آمریکا که قرار است امروز برای انجام کولونوسکوپی بیهوش شود، اختیارات خود را ساعاتی به معاونش تفویض خواهد کرد.

  • نویسنده : مانی صیادپور