رئیس جمهور در نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت: دولت بنا ندارد از کنار دغدغه ها و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ نخبگان صرفا به عنوان یک توصیه رد شود ،بلکه مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه ها زمینه های جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند.   همانطور […]

رئیس جمهور در نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت:

دولت بنا ندارد از کنار دغدغه ها و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ نخبگان صرفا به عنوان یک توصیه رد شود ،بلکه مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه ها زمینه های جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند.

 

همانطور که فاصله ی بین دولت و ملت کاهش یافت باید فاصله با دانشگاه هم کاهش یابد.

  • نویسنده : مانی صیادپور