نماینده مردم مشگین شهر با اشاره به جلسه با وزیر بهداشت گفت: دانشگاه سلامت و دانشکده دندانپزشکی در مشکین شهر با مشارکت مردم و خیرین تاسیس می شود.

محمود عباس زاده مشگینی در رابطه با مصوبات با وزیر بهداشت اظهار داشت: دانشگاه سلامت و دانشکده دندانپزشکی در مشکین شهر با مشارکت مردم و خیرین در بخش تهیه ساختمان (م پروپوزال تاسیس دانشگاه ظرف یک هفته توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تهیه و به وزیر محترم ارائه شود) تاسیس می شود.

وی افزود:  برنامه ها و مصوبات و قوانین و دستورالعمل های مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور و تسهیل معادل سازی و انتقال این دانشجویان به دانشگاههای داخلی بازبینی می شود.

نماینده مردم مشگین شهر گفت: صدور مجوز برای تامین منابع مالی ساختمان در حال احداث بیمارستان جدید مشکین شهر از طریق تهاتر تسهیل و تسریع می شود.

وی تصریح کرد: دستگاه پیشرفته سی تی اسکن و ماموگرافی در بیمارستان مشکین شهر با توجه به نیاز مبرم مردم شریف شهرستان تهیه و نصب می شود.

  • منبع خبر : سبلان ما