به گزارش پایگاه خبری آماج _ پس از بررسی های صورت گرفته،علت العلل حادثه متروی کرج_تهران در صبح روز یک دیماه ،ضعف ناوگان ،فرسودگی در سیستم سیگنالینگ و تجهیزات تشخیص داده شد که به ایجاد خطا های متعدد در سیستم اتوماتیک حمل و نقل ریلی و در نتیجه افزایش تکیه سیستم به عوامل انسانی خارج […]

به گزارش پایگاه خبری آماج _ پس از بررسی های صورت گرفته،علت العلل حادثه متروی کرج_تهران در صبح روز یک دیماه ،ضعف ناوگان ،فرسودگی در سیستم سیگنالینگ و تجهیزات تشخیص داده شد که به ایجاد خطا های متعدد در سیستم اتوماتیک حمل و نقل ریلی و در نتیجه افزایش تکیه سیستم به عوامل انسانی خارج از پروتکل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در سال های اخیر منجر شده است. طبق بررسی های به عمل آمده در کمیسیون سوانح و بازبینی که در ظهر روز حادثه با حضور تمامی عوامل ذی ربط در ایستگاه چیتگر برگزار شد و پس از بازبینی و بررسی مکالمات مرکز فرمان و تصاویر استخراج شده از دوربین های نظارتی ،مشخص شد راهبر قطار جانبی بدون داشتن سیگنال و مجوز عبور از ایستگاه، ۷۰۰ متر مانده به محل حادثه سیستم اتوماتیک قطار را بدون رعایت پروتکل و بدون هماهنگی با مرکز فرمان غیر فعال کرده و با وجود فعال بودن سامانه لوپ قطار اکسپرس و درست عمل کردن سوزن خط اصلی ،متأسفانه منجر به برخورد قطار جانبی به قطار تندرو شده است.

  • نویسنده : مانی صیادپور