مبنای پرداخت عیدی کارگران تعداد ماه‌هایی است که فرد طی یک سال کار کرده است.

در صورتی که فردی یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، عیدی او معادل دو ماه حقوق پایه است اما مشروط به اینکه از سقف هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان فراتر نرود.

 

همچنین حداقل عیدی امسال کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.

 

کارگرانی که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند.

 

این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

  • نویسنده : ماهک شریفی