وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی :از آنجا که در کشور های همجوار و کشور های اروپایی، آمریکایی و روسیه شاهد موج ششم کرونا هستیم، بایدی عادی انگاری را کنار بگذاریم و دستور العمل های بهداشتی را رعایت کنیم تا رد موج ششم کرونا گرفتار نشویم.

 

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی :از آنجا که در کشور های همجوار و کشور های اروپایی، آمریکایی و روسیه شاهد موج ششم کرونا هستیم،
بایدی عادی انگاری را کنار بگذاریم و دستور العمل های بهداشتی را رعایت کنیم تا رد موج ششم کرونا گرفتار نشویم.

  • نویسنده : مانی صیادپور