تفاهمنامه آموزشی و پژوهشی این دانشگاه با دانشگاه شهر سانتیگو دی کوئرتارو مکزیک با هدف توسعه همکاری‌های بین المللی به امضا رسیده است.   لطف الهی افزود: به‌کارگیری روش‌های نوآورانه، فن آوری‎های جدید با هدف پیشبرد برنامه‌های مشترک و تسهیل امکان دسترسی به زیر ساخت‌های تحقیقاتی از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه است.

تفاهمنامه آموزشی و پژوهشی این دانشگاه با دانشگاه شهر سانتیگو دی کوئرتارو مکزیک با هدف توسعه همکاری‌های بین المللی به امضا رسیده است.

 

لطف الهی افزود: به‌کارگیری روش‌های نوآورانه، فن آوری‎های جدید با هدف پیشبرد برنامه‌های مشترک و تسهیل امکان دسترسی به زیر ساخت‌های تحقیقاتی از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه است.

  • نویسنده : رسا نجفی