وزیر بهداشت:   کارهای مربوط به اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده است و این طرح برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه رفته تا خدمات لازم برای آن اختصاص داده شود.

وزیر بهداشت:

 

کارهای مربوط به اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده است و این طرح برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه رفته تا خدمات لازم برای آن اختصاص داده شود.

  • نویسنده : رقیه کدخدازاده