مفهوم عدالت در نگاه اسلام اهمیت بسیار شاخصی دارد . یک جامعه متعالی آنگاه که در مسیر عدالت حرکت می کند قطعاً به کمال و سعادت دست پیدا خواهد کرد. شتاب در جهـــت تحقـــق و عینیت بخشیدن هر چه بیـــشتر به برپایی عدل، یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است. تربیت قضاتی در تراز انقـــلابی […]

مفهوم عدالت در نگاه اسلام اهمیت بسیار شاخصی دارد . یک جامعه متعالی آنگاه که در مسیر عدالت حرکت می کند قطعاً به کمال و سعادت دست پیدا خواهد کرد.
شتاب در جهـــت تحقـــق و عینیت بخشیدن هر چه بیـــشتر به برپایی عدل، یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است. تربیت قضاتی در تراز انقـــلابی اسلامی نیز کارنامه درخشانی از قوه قــضائیه به مردم ارائه داده است.
هر چند برخی نارسایی ها و بروکراسی های فراوان اداری ممکن اســت در این حوزه وجود داشته باشد اما برایــند کلی که از مجموعه قوه قضائیه مشاهده می شـــود، این است که دستگاه مذکور، به مـــحوری ترین رسالتش که برقراری عدل و قسط است، به نیکی جامه ی عمل پوشانده است.
قوه قضائیه بعد از حضور آیت الله رئیسی پویایی چشم گیری به خود تجربه کرد. برخورد با فساد از درون سیستم و بدون هیچ گونه تعارف و اغماضی آغاز شد.
با صراحت و شــجاعت می توان ادعا کرد که عملکرد قوه قضـــائیه از دید مردم، طی مدت اخیر مطلوب ارزیابی می شــود و موجبات امید مردم را فراهم آورده است. این موضوع در استان اردبیل نیز صادق می باشد.
عتباتی قاضی خوش نامی که اقتدار را توام با رافت معنا می کرد، به رئیس کل دادگستری استان اردبیل منصوب شد، از اردیبهشت سال ۹۸ که بدو این انتصاب بود، بارقه های امید در دل مردم استان برای برقراری هر چه بیشتر و بهتر انضباط مدیریتی روشن شد.
با حضور عتباتی اردبیل وارد فاز حل و فصل پرونده های سنگین تخلفاتی و واگذاری ها شد. پرونده کشتارگاه صنعتی که به دست پوری حسینی واگذار شده بود، آغاز اولیه اش از اردبیل رقم خورد.
پرونده کشت و صنعت که حواشی بسیاری را متوجه استان کرده بود، با ورود به موقع عتباتی به عنوان متــولی برقراری عدالت و صیانت از امـــانت های مردم و همچـــنین همراهی سایر دستگاه های نظارتی و امنیتی، حساسیت را کاسته و پیشبرد امر در مجرای قانونی خود قرار گرفت.
در ایامی که پرونده کشت و صنعت جریان داشت، هر آینه با دلایل مختلف، التهاب اجتماعی موضوع افزایش پیدا می کرد، ورود خردمندانه عتباتی باعث فروکش کردن این چالش های می شد.
این قاضـــی ثابت کرد که از زمان دادستانی تا ریاســت کل دادگســـتری استان اردبیل چه اندازه دغدغه معــیشتی و مبارزه با فساد دارد، مردم اوج این احــساس را در ابطـــال کشت و صنعــت آشکارا لــمس کردند که در معـــنای حقیقی کلمه به “ان الــله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها ” عمل گردید.
عتباتی با استـــفاده از ظرفیت حضور آیت الله رئیسی در اســـتان، ضمن رفع موانع پــیش روی کارخانه نساجی، اثبات کرد که قادر است فعل توانستن را بخوبی صرف کرده و با تغییر معادلات، تحول آفرین باشد.
مردم اســتان اردبیل ایــن روزها به این یقین رسیده اند که مـــبارزه با فساد، بدون مماشات در جامعه جریان داشتـــه و هیچ تخلفی از چشــمان تیزبین عدالت پنهان نخواهد ماند.

  • نویسنده : محمدصادق کریمی