تغییر ذائقه موسیقایی جامعه و زمینه های پیشرفت موسیقی ۰۶ دی ۱۴۰۲

در گفتگو با هادی صیاد مدرس آواز و رهبر گروه موسیقی درمانی مایا مطرح شد:
تغییر ذائقه موسیقایی جامعه و زمینه های پیشرفت موسیقی

تصور موسیقی بدون آواز هیچگاه ممکن نخواهد بود. تا جایی که قدما شعرِ بی آهنگ را کامل می دانند ، ولی معتقدند موسیقیِ بدون شعر و آواز از بیان مطلب عاجز است. چنان که امیر خسرو دهلوی موسیقی را به عروس تشبیه کرده و نغمه را زیور آن دانسته است!

بایگانی‌های گیلان - پایگاه خبری آماج خبر
چیزی یافت نشد !