معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: پیگیری برنامه های حوزه جوانان و نیز حل مشکلات این حوزه از دغدغه های اساسی مدیران و مسئولین در سطح کشور است.

ندایی، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل گفت: پیگیری برنامه های حوزه جوانان و نیز حل مشکلات این حوزه از دغدغه های اساسی مدیران و مسئولین در سطح کشور است.

او با اشاره به اینکه جوانان بصورت ویژه در حوزه های مختلف با نهادهای دولتی همکاری دارند و نیز در کارگروه های مختلف عضو هستند، بیان کرد:جوانان ما در جلسات مختلف کارگروه ها فعالیت چشم گیری دارند و مسئولین نیز از نظرات ایده ها و خلاقیت این جوانان در سطوح مختلف استفاده می کنند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل افزود: دست دولت در همه زمینه ها برای حمایت جوانان باز می باشد که این جوانان با تشکیل کارگروه های مختلف و تشکل می توانند کمک حال دولت باشند.

ندایی افزود: در بحث جوانان باید تمامی دستگاه های اجرایی کمک کنند و بر اساس وظایف قانونی و توانایی دستگاه درحوزه جوانان برنامه ریزی شود.

او تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد هم بر اساس اساسنامه کارهایی که مرتبط با جوانان می باشد را می توانند از دستگاه های اجرایی استان پیگیر شوند و در حوزه های مختلف می توانند کار کنند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اظهار کرد: سند جامع جوانان در حال تکمیل است که در جلسه بعدی ستاد ساماندهی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

ندایی ادامه داد: تمام موارد در حوزه جوانان اعم از وظایف دستگاه های اجرای و سازمانهای مردم نهاددر تمامی حوزه های جوانان در سند جامع جوانان مشخص است.

او اضافه کرد: از تشکلهای جوانان باید به صورت تخصصی و در راستای وظایف ذاتی شان حمایت شود و این می تواند برای دولت هم کمک باشد.