کار پژوهشی مشترک دانشیار و دانشجوی دانشگاه یزد در زمینه مدیریت مصرف آب به عنوان مقاله برتر معرفی شد.

مقاله مشترک مهربان پارسامهر عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و زهرا فلک‌الدین دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه تحت عنوان “بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با مصرف آب در بین شهروندان شهر یزد” در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، از سوی کمیته علمی این همایش به عنوان مقاله برتر معرفی شد.

هدف از انجام پژوهش مذکور، بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با مصرف آب در بین شهروندان شهر یزد عنوان شده که در قالب یک پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی، جامعه آماری شهروندان ۱۴ تا ۷۶ ساله شهر یزد را مورد مطالعه قرار داده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان مصرف آب میان شهروندان بیشتر از حد متوسط قرار دارد و بین نگرش به اهمیت آب، نگرانی درباره آینده شهر و سن با رعایت مصرف آب رابطه معنی‌داری وجود دارد.

بر اساس سایر نتایج به دست آمده از این تحقیق، میان مشارکت اجتماعی شهروندان و وسایل ارتباط‌ جمعی با مصرف آب رابطه منفی و معناداری وجود داشت و بین کیفیت آب و مصرف آب در این پژوهش رابطه‌ای مشاهده نشد.

در مجموع با توجه به بتا‌های استاندارد شده، به نظر می‌رسد نگرانی نسبت به آینده شهر، مدیریت آب، نگرش به اهمیت آب و وسایل ارتباط جمعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر مصرف آب داشته است.

  • نویسنده : یگانه میرجلیلی
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما یزد